Сайтым и бзэр

Адыгэбзэ  Русский

КъурIэн лъапIэм ехьэлIауэ

17.12.2005
Еджауэ 3 234

* КъурIэным нэхъ кIыхь дыдэу хэт аятыр сыт хуэдэра?
— КъурIэным аят нэхъ кIыхь дыдэу хэтыр Бэкъэрэ сурэм и 282 аятращ. Абы ” ЩIыхуэм и аят “-кIэ йоджэ.

* Псалъэу нэхъ кIыхь дыдэу хэтыр сыт хуэдэра?
— КъурIэным псалъэ нэхъ кIыхь дыдэу хэтыр мыращ:

«فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ»

(Iэл-Хьиджр сурэ, 22 аят).

Абы къыкIэлъыкIуэр мыращ:
«اِقْتَرَفْتُمُوهُ »
, (Iэт-Тэубэ сурэ, 24 аят).

* КъурIэным аят дапщэ ит?
— КъурIэным аяту итыр — минихрэ щитIрэ пщыкIублрэ ( 62I7) мэхъу.

* КъурIэным псалъэ дапщэ ит?
— КъурIэным псалъэу итщ – мин блыщIрэ блырэ щиплIрэ щэщIрэ блы (77437).

* Ахэр къабжыну хэтыт унафэ зыщIар, сыт хуэдиз зэмани абы текIуэда?
— Унафэ зыщIар Iэл-Хьэджадж ибн Юсуф пащтыхь къуэдзэрат. Бэщрэ къалэм дэс КъурIэн еджакIуэхэр зэхуишэсри, хьэ хьэдзэкIэ яригъэбжащ аятхэри, псалъэхэри, хьэрфхэри. Абы зэману ихьащ мазиплI.

* КъурIэным и зэхуэдитIыр хуэзэр сыт хуэдэ псалъэра?
— Абы и зэхуэдитIым хуэзэр мис мы яатыращ:
«وَلْيَتَلَطَّفْ ».
Ар Кэхьф сурэм е I9 аятым хэтщ.