Сайтым и бзэр

Адыгэбзэ  Русский
Пэублэ / Фыкъатхэ

Фыкъатхэ

Щхьэныкъуэ Анзор Мубин икъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм щыщщ

1991-1993 гъэхэм Нальшык дэт ИСЛЪАМ ИНСТИТУТЫР къиухащ.

Абы иужькIэ Сауд Хьэрыпым щыIэ дин университету МУХЬЭММЭД ИБН САУД и цIэр зезыхьэм щIэтIысхьащ.

Хьэрыпыбзэр щадж ИНСТИТУТЫМ илъэситкIэ еджэу къиуха нэужь, “бзэри динри” зэщIыгъуу икIи нэхъ кууэ зыщадж къудамэм щеджащ.

Абы къыкIэлъыкIуэу университетым и “ШЭРИГЬЭТ” факультетыр 2002 гъэм къиухащ.

Нобэ и хэкум къигъэзэжауэ езыр зыщеджауэ щыта ИСЛЪАМ ИНСТИТУТЫМ (нобэ университетым) егъэджакIуэу щолажьэ, абы щIыгъуу Александровкэ куейм мэжджытым и имаму мэлажьэ.

    Фи цIэр (*)

    Email (*)

    Фи упщIэр

    Сурэтым итыр фтхы

    captcha