Сайтым и бзэр

Адыгэбзэ  Русский

Бегъымбарым къыхуех уэхьиийр зыригъэтхыу щытахэр

17.12.2005
Еджауэ 3 684

Iэбу Бэкр, – Алыхьыр арэзы къыхухъу – , (дунейм ехыжащ [хьиджрэмкIэ 13 гъэм).

Гьумэр ибн ХъэтIтIаб, – Алыхьыр арэзы къыхухъу – , (дунейм ехыжащ 23 гъэм).

Гьусман ибн Гьэффан – Алыхьыр арэзы къыхухъу – , (дунейм ехыжащ 35 гъэм).

Гьэлий ибн Iэби ТIалиб – Алыхьыр арэзы къыхухъу – , (дунейм ехыжащ 40 гъэм).

Зейд ибн Сабит – Алыхьыр арэзы къыхухъу – , (дунейм ехыжащ 45 гъэм).

Iубей ибн Кэгьб – Алыхьыр арэзы къыхухъу – , (дунейм ехыжащ 30 гъэм).

Мугьауие ибн Iэби Суфян – Алыхьыр арэзы къыхухъу – , (дунейм ехыжащ 60 гъэм).

Хъалид ибн Уэлид – Алыхьыр арэзы къыхухъу – , (дунейм ехыжащ 21 гъэм).

Iэббан ибн Сэгьид – Алыхьыр арэзы къыхухъу – , (дунейм ехыжащ 13 гъэм).

Сабит ибн Къейс – Алыхьыр арэзы къыхухъу – , (дунейм ехыжащ 12 гъэм).