Сайтым и бзэр

Адыгэбзэ  Русский

Муслъымэн пщалъэхэр

30.11.2013
Еджауэ 2 739

КIыхьагъыр къызэрапщхэр:

Къэщэбэ: метр 3, 696.

Къэдэм: см 30,4.

IищбэгI: см 1,925.

Зирагь: см 61,2.

Багь: Iэз-ЗирагьиплI.

Мэрхьэлэ: сыхьэт пщыкIутI гъуэгуанэ.

Мил: метр 1848.

Фэрсэхъ: метр 5544.

ГъуэгурыкIуэм и нэмэзыр кIэщI щищI щыхъур: км 88, 704. Хьэнэфийхэм къызэрабжымкIэ: км 96.

Хьэлъагъ, инагъ къызэрапщхэр:

Щагь: литр 2,75 е г.2175. НэгъуэщI щIэныгъэлI гупым г.3800 хъууэ жаIащ.

Мудд:  г.675 е 0,688 литр.

РэтIл: г 480.

Къэфиз: щагь 12, е литр 33.

Фэркъ:  кIилипщI (10) зэрыхуэн гъуаплъэ хьэкъущыкъу.

Муд,и: щагь 22,5.

Джэриб: щагь 48 е мудд 192.

Уэскъ: щагь 60.  Уэскъитхур щагь щищ мэхъу, ар сэджытым и нищабщ. НэгъуэщIу жыпIэмэ кг 653-рэ.

Ахъшэ лIэужьыгъуэхэр:

Динар: зы дыщэ мискъал, е г.4,25.

Дирхэм: дыжьын грамму 2,975.  е динарым и 7/10 Iыхьэ.

(Сэджытыр къыщалъытэкIэ дыщэм и нищабыр: грамм 85-щ, дыжьыным и нищабыр: грамм 595-щ).

КъиратI: дыжьын грамму 0,2125

Мискъал:  къиратI 20.

Даникъ: къиратIитI, е дыжьын грамму 0,495.

Фэлс: дыжьын грамму 0,03.

КъинтIар: динар 8400, е дирхьэм 80 000.

Мы пщалъэхэр къитхыжащ шейхъ Уэхбэт Iэз-Зухьейлий и тхылъ “Iэл-Фикъх Iэл-Iислъамий уэ Iэдиллэтухуу”м и япэ томым нап. 74-77.