Сайтым и бзэр

Адыгэбзэ  Русский

ГъащIэр гъэунэхупIэ защIэщ

Муслъымэн жэмыхьэт! Алыхь Ину дыкъэзыгъэщIауэ дызыгъэлIэжынум, абы иужькIэ дыкъэзыгъэхъужу хьисэп дызыщIыжынум дыщывгъэшынэ. Гузэвэгъуэми, нэщхъеягъуэми хущхъуэгъуэ нэхъ ину яIэр тхьэшынагъэрщ.

Алыхь Иным жиIэм девгъэдаIуэ:

 “كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ”

 «Псэ зы­Iут псоми лIэныгъэр яIурыхуэнущ. Дэ фэ фIыкIи IейкIи фыдогъэунэху (зэм фи Iуэхур тынш дощI, зэм гугъу дощI, зэм узыншагъэкIэ дыфхуоупсэ, зэм узыфэр къывыдогъэуалIэ, зэм мылъку фыдот, зэм мылъкуншэ фыдощI, а псом иужькIи) ди деж къэвгъэзэжынущ (хьисэпи фытщIыжынущ)». (Iэл-IэнбияI, 35).

ИкIи аращ гъащIэр зэрызэхэлъыр. Зым тету зыри екIуэкIкъым, зы махуэм и кIуэцIкIэ зэхъуэкIыныгъэу мы дунейм къыщыхъур куэдыкIейщ, цIыху щхьэхуэри нэху къызэрекIамрэ жэщ къызэрытехъуамрэ зэхуэдэкъым.

Зэм мэгуфIэ, зэм мэнэщхъей; зэм зыгуэр гъусэ къыхуохъу, зэм и гъусэр фIокIуэд; зэм гугъу йохь, зэм мэтынш; зэм узыншэщ, зэм сымаджэщ.

Ауэ сыт хуэдэу мыхъуами, муслъымэным сытми зы фIы гуэр къыхехыф, и псапэхэр егъэбэгъуэф, и пщIэр Алыхьым и деж щеIэтыф.

ЦIыхум и хъейр зыхэлъыр езым ищIэжкъым. А нэхъ и жагъуэ дыдэ Iуэхуми имыщIэххэу зэрыунэн Iуэху къыхэкIынкIэ хъунущ. Жэнэт лъапIэри цIыхум фIэмыфI IуэхугъуэхэмкIэ къэхъуреихьащ.

Апхуэдэу Iуэхур зэрыщытыр хьэкъыу зыпкъырыхьа Гьумэр رضي الله عنه-м жиIэу щытащ: «Сыт хуэдэу нэху сыкъекIами къысфIэIуэхукъым сэ: зэрысфIэфIым хуэдэу, хьэмэрэ зэрысфIэмыфIым хуэдэу, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, сэ сщIэкъым си хъейр нэхъыбэу зыхэлъыр дэтхэнэрами».

Зэ еплъыгъуэкIэ дэ тфIэмыфIу, ауэ ди дин IуэхукIи ди дуней IуэхукIи хъейрышхуэ къызыдэкIуэхэм ящыщщ: сымаджэ цIыхур хъуныр.

Аллаху Тэгьалам егъэлеяуэ Iущыгъэ куэд хилъхьащ цIыхум узыфэ къеуалIэхэм. Ар къызыгурыIуэм къыгуроIуэ, къызыгурымыIуэм къыгурыIуэкъым.

Аращ عليه الصلاة والسلام-щIыжиIэр: «Уз къызэуалIэу хъужа мунафикъыр, ирапхыу иужькIэ яутIыпщыжа махъшэм ещхьщ; щIырапхари, щIаутыпщыжари къыгурымыIуауэ». (Абу Дауд).

Ибн Iэл-Къэйим رحمه الله узыфэм къыдэкIуэ фIыгъуэхэр и тхылъ «ШифаI Iэл-Гьэлил»-ым къыщрибжэкIыурэ щэм фIигъэкIащ.

ГъэщIэгъуэну абы гу зылъитахэм ящыщщ мыр: «ЦIыхум и Iэпкълъэпкъым уз гуэр зэхимыщIауэ, гугъуехьи имышэчауэ, и гури и псэри узыншэнукъым, а тIур быдэу зэпыщIащ»,- жеIэ щIэныгъэлIышхуэм.

Ар къыдгурегъаIуэ Ибн Мэсгьуд رضي الله عنه-м и псалъэм: «Джаурыр и IэпкълъэпкъкIэ псом нэхърэ нэхъ узыншэми, игукIэ псом нэхърэ нэхъ сымаджэщ; муслъымэныр IэпкълъэпкъкIэ псом нэхърэ нэхъ сымаджэми, и гукIэ псом нэхърэ узыншэщ. Уэллахи, — тхьэ еIуэ абы – фи гухэр сымаджэу, ауэ фи Iэпкълъэпкъхэр узыншэу фыщытамэ, цIывым пщIэ иIэр фыщимыIынт Алыхьым деж».

Узым цIыхур егъэгузавэри гузэвэгъуэр щхьэщызыхым и лъэIур бгъэделъхьэ, гу къабзэкIэ и Тхьэм зыхуегъазэ. Уэхб ибн Мунэббих, رحمه الله, зэрыжиIауэ: «Гузэвэгъуэр къохри, цIыхум дугьэр къыхеху».

Абы и фIыгъэкIэ цIыхур Алыхьым щыгугъыу, и гугъэр Абы бгъэдилъхьэу, и лъэIури Абы и деж игъазэу мэхъури, иманым и IэфIагъ дыдэр зэхищIэу мэхъу. Апхуэдэ щытыкIэм уихьэныр узыр хъужыным нэхърэ куэдкIэ нэхъыфIщ.

ЯпэIуэкIэ псэуа зы цIыхуфI гуэрым и лъакъуэр Iейуэ къеузати, абы щхьэкIэ щIыкIэншэу зищIакъым икIи щэIуакъым, атIэ къыпыгуфIыкIри, «Алыхь Iуэхущ псори», жиIэри ежьэжащ.

Дауэ пхуэшэчрэ а уз хьэлъэр? жаIэу щеупщIым, — «Абы къыдэкIуэну псапэм и IэфIагъым сегупсысри, узым и гуащIагъыр абы сщигъэгъупщащ», — жиIащ лIы Iущым.

Абы дигу къегъэкIыж Билал رضي الله عنه-м и псалъэхэр. Къурейшым уагъэшэча къомыр дауэ пшэчыфа?-, жаIэу Билал رضي الله عنه къыщеупщIым: «Иманым и IэфIагъыр гьэзабым хэзэрыхьри, гьэзабым и гуащIагъыр иманым игъэткIуащ!», — жиIащ Билал.

ДэнэкIэ дымыгъазэми гъэунэхупIэщ гъащIэри, екIуу гъэунэхупIэм къикIын муслъымэн Алыхьым дищI! ГъэунэхупIэм я нэхъ инри псэхэкIыгъуэращи, напэ хужькIэ абы блэкIыныр насып Алыхьышхуэм тхуищI!