Сайтым и бзэр

Адыгэбзэ  Русский
Пэублэ / Тэрч дерсхэр

Тэрч дерсхэр

333