Сайтым и бзэр

Адыгэбзэ  Русский

Уэхьиийр зытхыу щытахэр

03.02.2013
Еджауэ 3 223

Iэбу Бэкр,  Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Гьумэр ибн ХъэтIтIаб, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Гьусман ибн Гьэффан,  Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Гьэлий ибн Iэби ТIалиб, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Iэбан ибн Сэгьид, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Iубей ибн Кэгьб, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Зейд ибн Сабит, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Iэркъэм ибн Iэбил-Iэркъэм, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Сабит ибн Къейс, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Хьэнжьэлэ ибн Iэр-Рэбигь, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Мугьауие ибн Iэби Суфян, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Хъалид ибн Сэгьид, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Хъалид ибн Уэлид , Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Iэз-Зубейр ибн Iэл-Гьэууам, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Сэгьд ибн Iэби Сэрхь, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Гьамир ибн Фуhейрэ, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Гьэбдуллах ибн Iэркъэм ибн Iэбил-Iэркъэм, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Гьэбдуллах ибн Зейд, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Гьэбдуллах ибн Сэгьд ибн Iэби Сэрхь, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Iэл-ГьэлаI ибн Iэл-Хьэдрэмий, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Шурейхь ибн Iэл-Хьэдрэмий, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Iэл-ГьэлаI ибн Гьукъбэ, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Мухьэммэд ибн Мэслэмэ, Алыхьыр арэзы къыхухъу.

Iэл-Мугъирэ ибн Шугьбэ, Алыхьыр арэзы къыхухъу.