Сайтым и бзэр

Адыгэбзэ  Русский

Школымрэ динымрэ

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحبُّ ربنا ويرضى.

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمدُ في الآخرة والأولى.

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله. بعثه بالحق والهدى، بعثه في الأميين، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقد كانوا قبله في ضلال وعَمَى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين حازوا ميراث الأنبياء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى.   أما بعدُ:

Куэду, къабзэу, фэрыщIагъ хэмылъу, берычэткIи гъэнщIауэ фIыщIэ Алыхь Иным худощI, ди Тхьэ ЛъапIэм Езым фIэфI зэрыхъунум икIи арэзы зэрытехъуэнум хуэдэу.

Щыхьэт дытохъуэ Алыхьым и закъуэныгъэм, дунеягъэкIи ахърэткIи щытхъур зыхуэфащэм.

Щыхьэт дытохъуэ Мухьэммэд лъапIэр صلى الله عليه وسلم Алыхьым и пщылIу икIи и лIыкIуэу зэрыщытым, цIыхухэр иузэщIыну пэжыр къихьу къызэригъэкIуам.

Муслъымэн жэмыхьэт! Жумхьэ хъутIбэр къекIуэкI Iуэхугъуэм, цIыхухэри нэхъ зыгъэпIейтей упщIэм теухуауэ щытын хуеймэ, нобэ апхуэдэу утыкум илъ Iуэхугъуэр: гъэ еджэгъуэр зэриублэжаращ.

Сабийхэр школым кIуэжащ, нэхъыжьыIуэхэр еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэтIысхьащ, ауэ Iуэхуращи, а еджапIэхэм щаджымрэ ди диным дыкъызыхуриджэмрэ куэдым деж щызэтехуэкъыми, сытхэр ди Iэмал, Iуэхум сыт и хэкIыпIэр?

Сыт хуэдэ Iуэхум теухуауи езыгъэлейрэ зыгъэлалэрэ сыт щыгъуи щыIэщи, мыбдежми языныкъуэхэм ирагъэлейри, сабийхэр еджапIэхэм бгъакIуэ мыхъуххэну, атIэ е унэм щIэубыдауэ щIэгъэсын хуейуэ е къэралыр дыбгынэу нэгъуэщIыпIэ Iэпхъуэн хуейуэ яукъуэдий.

Зыгъэлалэхэм я Iуэхур тыншщ: «лIо тщIэн тIэ, сытхэр ди Iэмал, нэгъуэщI хэкIыпIэ диIэкъым, Алыхьым дыкъелъагъу!», жаIэри мэтIысыжхэ, къекIуэкIым зыгуэр пхухэлъхьэнуи, хэлъхьэн хуейуи ямыгугъэу.

Ауэ тIури хэкIыпIэкъым. Мы еджапIэ щыIэхэм щIэлъ щIэныгъэм муслъымэнхэр дунеягъэкIэ зэрыхуэныкъуэм шэч хэлъкъым, уеблэмэ я ахърэт Iуэху теухуауи ахэм куэд елъытащ.

«Деджэн хуейкъым» жызыIэхэм, игъащIэкIэ нэгъуэщIым дыхуэныкъуэу, дылъаIуэу дагъэпсэуну аращ кърахуэкIыр, къагурыIуэжми, къагурымыIуэжми.

ЩIэныгъэ уимыIэмэ, IэщIагъи уимыIэмэ, нэгъуэщIым и Iэпыдзлъэпыдзу, и хьэ Iухуу, и бжэ Iухыу уи гъащIэр епхьэкIыну аращ.

Ди сабийхэр нобэ едмыгъаджэмэ игъащIэкIи ди Iуэхум зихъуэжынукъым. Школхэм щезыгъаджэ егъэджакIуэхэм диныр яхэмылъыр пэжмэ, диныр зыхэлъ егъэджакIуэ дэнэ къыздикIынур ди сабийхэр едмыгъаджэмэ?!

Пщэдей утыкур зеинур ахэращи, нобэ абы дытемылажьэмэ, ахэми къащыщIынур, нобэ дэ къытщыщIращ. Нобэ дыщIэтхьэусыхэ Iуэхугъуэм, ахэри иритхьэусыхэу пщэдей зэхэсынущ.

Школхэм диныр щегъэджын хуейщ, жаIэу къыщыхалъхьам, диным хуезыгъэджэфын еджа димыIэу къыщIэкIащ. Иджы Iуэхур къызыхуэнэжар езы школым я егъэджакIуэхэращи, ислъам диныр зыхэмылъ егъэджакIуэм сыт сабийм иригъэджыфынур дин ехьэлIауэ?!

Муслъымэн жэмыхьэт! КъинэмыщIауэ, цIыхубэр диным къыхуедджэну, Iущыгъэ хэлъу ди диным дахутепсэлъыхьыну, щхьэж къызэрыгурыIуэнум хуэдэу диныр ябгъэдэтлъхьэну ди къалэнщ.

Ауэ цIыху емыджар еджам дауэ зэрепсэлъэнур? Сыт хуэдэбзэкIэ? Уи диныр зэрынэхъыфIыр икIи зэрынэхъ пэжыр бощIэ, ауэ ар зэрыжыпIэну щIыкIэр, цIыхум зэрыбгъэдэплъхьэнур пщIэкъым. Хьэмэрэ, «дэращ нэхъ пэжыр» жытIэу дыкIий дыгуомэ зэфIэкIыну ди гугъэ Iуэхур?!

ЗэкIэ арэзы дызытехъуэну еджапIэ дыщимыIэкIэ, къэнэжыр, фIыми Iейми, мы щыIэхэм къытхущIэхыр къыщIэтхынращ, уеблэмэ, адрейхэм къыщIамыхыр дэ къыщIэтхын хуейщ, ди сабийхэм къатекIуэ щымыIэу едгъэджэн хуейщ.

Ауэ псом я нэхъапэри, я нэхъыщхьэри цIыхум и динращи, егъэлеяуэ ди щIэблэм я фIэщхъуныгъэм дыхуэсакъын хуейщ. Гупсысэ мыхъумыщIэхэр зэщIамыфын хуэдэу ди сабийхэр динкIэ дгъэсэн хуейщ.

Нобэ, Алыхьым и шыкуркIэ, мэжджытхэми дерсхэр щокIуэкI, нэгъуэщI дин еджапIэ гуэрхэри щыIэщ. ХущIыхьэгъуэкIэ сабийхэр абыхэм ешэлIэн хуейщ, дэри декIуэлIэн хуейщ. Армырауэ дыкъелынукъым, ди динри тхуэхъумэнукъым.

НэхъыфIым Алыхьым дыхуишэ. Ди мурадыфIхэр къыдэхъулIэну, ди нобэм нэхърэ ди пщэдейр нэхъыфI хъуну, ди хъуэпсапIэм ди Iэр техуэну Алыхьым жиIэ!